Informace o kácení dřevin v souvislosti se zahájením stavby „Nový Opatov

Vážení občané,
na základě oznámení od zástupce investora stavby „Nový Opatov“ Vás tímto informujeme, že v termínu od 11. března bude v souvislosti připravovaným zahájením uvedené stavby probíhat kácení dřevin, které bylo povoleno rozhodnutím Odboru výstavby ÚMČ Prahy 11 ze dne 12. srpna 2021, na základě závazného stanoviska Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 ze dne 17. září 2020.
S ohledem na etapizaci záměru se aktuální kácení týká severní části řešeného území stavby mezi Litochlebským náměstím a stanicí metra Opatov. Kácení bude zahájeno v rozsahu staveb bytových domů označeným 07 a 08 a související dopravní a technické infrastruktury, včetně zařízení staveniště.
Vlastnímu kácení bude předcházet pochozí průzkum dotčeného území ornitologem k eliminaci rizika možných negativních zásahů do hnízdění volně žijících ptáků.
Rozhodnutí Odboru výstavby ÚMČ Prahy 11:
čj. MCP11/21/030842/OV/Krt ze dne 12.08.2021
Závazné stanovisko Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11:
čj. MCP11/20/048562/OŽP/Čer ze dne 17.09.2020
Ke zveřejnění předal Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11