Barva fasády našeho domu

Cituji komunikaci a vyjádření Úřadu městské části Praha 11 Odbor územního rozvoje – Oddělení rozvoje a regenerace

 

Městská část Praha 11 již od roku 2001 uplatňuje v rámci regenerace bytových panelových domů na svém území principy, které stanovila „Studie regenerace Jižního Města“ (dále jen „studie“). Tato studie rozčlenila území Jižního Města na 12 lokalit, které pak dále rozčlenila na skupiny. V těchto skupinách by měli být dodržovány společné prvky v rámci rekonstrukcí a zateplování fasád. Váš objekt se nachází v lokalitě č. 2 JMI Litochleby – jih, skupina je tvořena objekty č. p 1566, 1567, 1568 a 1755 v ul. Bachova.

Jedná se netypickou skupinu objektů, neboť společně s bytovými panelovými domy je v ní zahrnut i nepanelový bytový dům realizovaný cca v letech 2005-2006 (č. p. 1755). Tato skupina je navíc netypická ještě tím, že v době zpracování studie byly uvedené bytové panelové domy již regenerovány, a tak studie přejala prvky z již realizovaných objektů. Hlavní společné prvky pro tuto lokalitu jsou geometrické rozložení barevných odstínů na fasádě a neprůhledná výplň lodžiových zábradlí.

 

Pokud v současné době realizujete rekonstrukci fasády, ať již v podobě drobných oprav a nového barevného řešení fasád či přeteplení fasád a následného barevného řešení fasád, je zapotřebí dodržet nastavené prvky.

Z tohoto důvodu Vám doporučuji provést barevné řešení stejné jako bylo původní řešení (geometrické uspořádání), pouze oživit již zašlé odstíny. V případě objektu č. p. 1568 se jedná o odstíny šedobílé, která je doplněna o odstíny lahvově zelené.

Pokud hodlá SVJ provést změnu v nastavených prvcích, tj. jiné geometrické uspořádání, jiné barevné odstíny, jiná výplně zábradlí apod. je zapotřebí našemu odboru předložit žádost, společně s návrhem řešení, k vyjádření. Ještě před oficiálním podáním žádosti však doporučuji e-mailovou nebo osobní konzultaci.

Barvy jsou tedy pro fasádu domu dány a nelze je barevně změnit.
Budeme postupovat podle pravidel MČ Praha 11 a beztak budeme finální barvu s odborem konzultovat.